AARHUSKA KONVENCIJA I PRISTUP PRAVDI

Ova programska oblast djelovanja ima za cilj jačanje ključnih aktera u participativnom upravljanju, kao i onih odgovornih za praktičnu primjenu međunarodnih, EU i nacionalnih propisa (kao što je Arhuska konvencija, PRTR Protokol i za njih vezane EU direktive, Uredba o uspostavi Evropskog registra o ispuštanju i prenosu zagađujućih materija) u zemljama kandidatima za članstvo u EU. Pružanje podrške organizacijama civilnog društva (OCD) se odvija kroz dodjelu grantova, jačanje kapaciteta, umrežavanje i programe održivosti organizacija civilnog društva. Različiti alati jačanja kapaciteta se koriste za obuku lidera civilnog društva i jačanje saradnje između organizacija civilnog društva, kao i između vlasti i civilnog društva kako bi se poboljšao njihov uticaj u procesu donošenja odluka. 

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Aarhuska konvencija i pristup pravdi su sljedeće:
– Poticanje dijaloga i provođenje procjena, davanje preporuka i jačanje kapaciteta državnih službenika, nevladinih organizacija i drugih interesnih strana;
– Promoviranje praktične primjene Arhuske konvencije, drugih međunarodnih sporazuma, EU i nacionalnih propisa;
– Pružanje podrške nadležnim institucijama da uspostave PRTR sistem u skladu sa PRTR Protokolom i zahtjevima; pružanje podrške u pripremi za ratifikaciju PRTR Protokola, uspostavi Registra i podizanje svijesti i razumijevanja između institucija i nevladinih organizacija po pitanju njihove uloge i odgovornosti;
– Jačanje participativnog pristupa i organiziranje konsultacija sa interesnim stranama na regionalnom i nacionalnom nivou u raznim procesima i sektorima (npr. pitanja energije, transporta, prostornog planiranja, održive potrošnje i proizvodnje, klimatskih promjena i otpada).
– Razvoj i provođenje programa jačanja kapaciteta državnih službenika i nevladinih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou kako bi se poboljšalo učešće javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti procjene uticaja na okoliš (EIA), strateškoj procjeni uticaja na okoliša (SEA) i integralne prevencije i kontrole zagađivanja (IPPC);
– Podizanje svijesti i jačanje kapaciteta sudija, tužitelja, službenika ministarstava i nevladinih organizacija po pitanju provođenja pristupa pravosuđu Arhuske konvencije, EU direktiva i nacionalnih propisa i poticanje dijaloga o smanjenju/uklanjanju barijera u pristupu pravosuđu u Bosni i Hercegovini.