ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA I MREŽAMA

Zeleni Forum

ZELENI FORUM je mreža nevladinih okolišnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sekretarijat zelenog foruma predvodi REC – Resursni centar za okoliš. Ciljevi mreže su utjecaj na kreiranje i provedbu politika zaštite okoliša i očuvanja prirode u Bosni i Hercegovini te stvaranja trajne platforme za suradnju i okoliš udruženja i ostalih aktivnih aktera okoliša civilnog društva.

Metode koje se koriste radi ostvarivanja ciljeva mreže su:
– javno zagovaranje
– pokretanje i kordinacija zajedničkih kampanja, akcija i projekata
– informiranje, edukacija i poticanje javnosti na učešće u procesu donošenja odluka
– osnaživanje kapaciteta udruženja građana za za zaštitu okoliša, jačanje njihovih vještina, ljudskih potencijala, tehničke infrastrukture i uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

Global Waste Cleaning Network

REC je punopravni član mreže Global Waste Cleaning Network (GWCN). GWCN je organizacija sa sjedištem u Engleskoj, koja je fokusirana na zaštitu okoliša i zelenu energiju – teme koje su od ozbiljnog značaja za sve stanovnike planete. GWCN je platforma i uspješna mreže kompanija za zaštitu životne sredine i energetike, nevladinih organizacija i institucija, kako privatnih, tako i javnih, koje su aktivno uključene u pitanja zaštite okoliša, zalažući se za smanjenje nivoa ugljen-dioksida u okolini i upravljanje otpadom svih vrsta – čvrsti, tečni i gasoviti otpad koji negativno utiče na ljudski život, floru, faunu i ekosisteme.