ZAŠTITA PRIRODE I BIODIVERZITET

U pogledu REC-ovog dugoročnog opredjeljenja za zaštitu biodiverziteta, aktivnosti ove programske oblasti su usmjerene na edukaciju, jačanje kapaciteta, komunikaciju i širenje informacija. REC aktivno promovira učešće javnosti i pruža podršku u upravljanju područjima sa prirodnim vrijednostima implementirajući projekte vezano za zaštitu prirodnih resursa. Ova programska oblast djelovanja također doprinosi kreiranju i primjeni lokalnih, nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa u oblasti zaštite prirode. Poseban naglasak je dat na aktivnosti koje podržavaju razvoj ruralnih područja na način koji ima korist i za stanovništvo i prirodu, kao što su brendiranje proizvoda i jačanje kapaciteta lokalnih interesnih grupa  u oblasti održive poljoprivrede i turizma. Program Zaštita prirode i biodiverzitet ima za cilj da svojim djelovanjem da doprinos u očuvanju i adekvatnom upravljanju prirodnim vrijednostima i zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini.  

Glavne aktivnosti koje provodimo u okviru programa Zaštita prirode i biodiverzitet su sljedeće:
– Promovisanje zajedničke brige o biodiverzitetu i održivom korištenju prirodnih resursa kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou;
– Pružanje podrške u upravljanju zaštićenim područjima u razvoju i evaluaciji planova upravljanja, provođenju aktivnosti zaštite prirode, itd.;
– Jačanje uloge ruralnih zajednica u upravljanju područjima bogatim biološkom raznolikošću, uključujući zaštićena područja i Natura 2000 područja;
– Jačanje kapaciteta nevladinog sektora, lokalnih samouprava i zainteresovane javnosti za učešće u procesima vezanim za zaštitu prirode. Fokus brojnih obuka koje organizujemo su NATURA 2000 i EU acquis, učešće u procesima donošenja odluka u zaštiti prirode, ekosistemske usluge, uloga žena u zaštiti prirode i slično;
– Provođenje kampanja podizanja javne svijesti i pružanje podrške učinkovitoj komunikaciji sa interesnim grupama i lokalnim zajednicama u svrhu unapređenja razumijevanja problematike i njihovog uključivanja u upravljanje područjima, staništima i vrstama;
– Izrada publikacija, stručnih radova i analiza;
– Pružanje podrške u jačanju kapaciteta lokalnih interesnih grupa po pitanju održive poljoprivrede (proizvodnja organske hrane i za okoliš prihvatljive poljoprivredne prakse / metoda proizvodnje);
– Pružanje podrške razvoju planova i za okoliš prihvatljivih turističkih proizvoda, pružanje podrške aktivnostima upravljanja posjetiocima, edukacija i komunikacija, jačanje kapaciteta za brendiranje proizvoda zaštićenih područja;
– Podrška u izradi i provedbi zakonodavnog okvira u provođenju nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa iz domena zaštite prirode i implementaciji međunarodnih konvencija (Ramsarska konvencija, CITES, CBD, itd.).