CILJEVI I AKTIVNOSTI

REC aktivno sudjeluje u ključnim globalnim, regionalnim i lokalnim procesima te doprinosi okolišnim i održivim rješenjima u BiH i regionu, prenoseći znanje i iskustvo.

Temeljni ciljevi

Naši temeljni ciljevi usmjereni su na postizanje tri ključna područja koji odgovaraju potrebama Bosne i Hercegovine i regije i globalnim programima održivosti:
– Ojačani kapaciteti za upravljanje okolišem
– Poboljšano upravljanje prirodnim resursima
– Podrška i pomoć okolišnim organizacijama civilnog društva

Ostali ciljevi

1. Poticanje i jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš i prirodu te odgovornosti koje iz njega proizlaze
2. Sudjelovanje u kreiranju, provođenju i praćenju javnih politika koje utječu na okoliš i prirodu 

Za ostvarenje postavljenih ciljeva REC realizira slijedeće aktivnosti:

Jačanje uloge okolišnih organizacija civilnog društva u BiH i regionu u procesima pridruživanja prema EU (Poglavlje 27)

Obrazovanje za održivi razvoj i informiranje o okolišu

Jačanje kapaciteta nadležnih institucija za bolje planiranje i upravljanje okolišem u BiH i regionu

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz edukacije, treninge i tehničku pomoć

Kreiranje specifičnih obrazovnih alata i štampanje publikacija koji promoviraju vrijednosti zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja

Tehnička asistencija u izradi zakonodavstva i usklađivanju propisa sa Direktivama EU vezano za Poglavlje 27

Dijalog, umrežavanje, izgradnja koalicija i partnerstava u BiH i regionu između ključnih interesnih strana

Provođenje javnih kampanja zagovaranja, lobiranja, informisanja, podizanja svijesti i promocija dobrih praksi

Izrada strategija i planskih dokumenata u oblasti okoliša

Promocija aktivne uloge organizacija civilnog društva u procesima monitoringa i evaluacije politika u oblasti zaštite okoliša

Poticanje, jačanje i promocija učešća javnosti u procesima donošenja okolišnih odluka

Pružanje podrške u provođenju nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa iz domena zaštite okoliša i prirode i implementaciji međunarodnih konvencija