REFERENTNI PROJEKTI

Od svog uspostavljanja u Bosni i Hercegovini REC je implementirao više od 90 projekata. Veliki dio njih je implementiran u sastavu Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC CiE), a od 2019. godine, REC realizira projekte kao samostalna organizacija u Bosni i Hercegovini. 

Lista svih realiziranih projekata dostupna je na upit.

U nastavku se nalazi lista projekata realiziranih u posljednjih 5 godina. 

Redni broj

Naziv projekta

Period implementacije

Iznos

Donator

1

AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša

01.06.2021

31.08.2021

45.900 KM

CPCD – Švedska

 

2

Izrada planova upravljanja otpadom u tri kantona / županije u FBiH

01.11.2018

01.11.2020

90.000 KM

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

3

Izrada LEAP-a za Općinu Hadžići

12.12.2018

12.12.2019

18.000 KM

Općina Hadžići

4

Rad s civilnim društvom na promovisanju održive energije: održivo korištenje električne energije i integrirana tržišta (EBRD 68395)

22.01.2018

21.01.2021

247.000 EUR

EBRD

5

Internetska platforma kružne ekonomije jugoistočne Europe

01.01.2018

30.06.2019

50.000 EUR

Ministarstvo vanjskih poslova Holandije

6

Izrada Plana upravljanja Parkom prirode Blidinje

01.06.2018

01.06.2019

16.566 EUR

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

7

ELAN – Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša

01.12.2017

01.12.2020

1.457.600 EUR

Sida – Švedska agencija za razvoj i međunarodnu suradnju

8

THEMIS MREŽA – Upravljanje prirodnim resursima i suzbijanje krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša

01.12.2011

30.09.2017

1.750.000 EUR

ADA – Austrijska agencija za razvoj i suradnju

9

Analiza standarda stambene izgradnje u nekoliko zemalja u jugoistočnoj Evropi

19.01.2017

30.06.2017

19.000 EUR

ECOFYS

10

Nacionalni planovi za provedbu ciljeva održivog razvoja (Provedba SDG-a na Zapadnom Balkanu)

11.01.2017

30.10.2020

308.570 EUR

Umweltbundesamt – Austria

11

Podrška upravljanju vodnim resursima u slivu rijeke Drine

30.11.2016

31.08.2018

45.000 EUR

COWI – Norveška

12

Bolji pristup pravosuđu u zemljama zapadnog Balkana

01.09.2016

31.08.2018

200.627 EUR

Ministarstvo zaštite okoliša Njemačke i njemačka savezna agencija za okoliš

13

Globalno partnerstvo za razvojne strategije niskih emisija (LEDS-GP)

14.06.2016

31.10.2017

176.116 EUR

Engility Corporation

14

Profili ranjivosti i mjere za smanjenje rizika od katastrofa u poljoprivredi na Zapadnom Balkanu

12.02.2015

31.12.2016

22.560 EUR

FAO Mađarska

15

SEEDLING – Predstavljanje ciljeva održivog razvoja u školama u Jugoistočnoj Evropi

11.01.2015

31.10.2018

1.400.000 EUR

ADA – Austrijska agencija za razvoj i suradnju

16

Podrška uspostavljanju i unapređenju registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama Zapadnog Balkana i u Moldaviji

01.03.2015

31.05.2017

240.214. EUR

Ministarstvo zaštite okoliša Njemačke i njemačka savezna agencija za okoliš

17

EMPHASIS-Učinkovito upravljanje štetočinama i štetnim stranim vrstama – Integrirana rješenja

01.03.2015

28.02.2019

267.390 EUR

AGRINOVA

18

CRESSSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine i Drin

01.01.2014

01.02.2019

440.000 EUR

US EPA – Arerička agencija za zaštitu okoliša