POZIV za dostavljanje ponuda za usluge prevođenja (REC – 019/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Pružanje konsultanstskih usluga prevođenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u prevodu materijala sa Engleskog na Bosanski jezik neophodnih za izradu i implemenetaciju propisa u FBiH.

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u procesu prevođenja materijala sa Engleskog na Bosanski jezik neophodnih za izradu i implementaciju propisa u FBiH.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom Federalnog ministarstva okoliša i turizma (koje će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata) kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Federalno ministarstvo će slati neophodni materijal za prevod a od prevodioca se očekuje pravovremeno izvršenje usluga.

U okviru ovog angažmana predviđene su i potencijalne terenske posjete Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, prema potrebi.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE

 

06.12.2021. godine