POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za pružanje tehničke asistencije u BD (REC – 010/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš  implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IAD, SEWESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:

Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Odjeljenju za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta za izradu:

  1. Zakona o zaštiti okoliša/životne sredine Brčko distrikta

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Odjeljenju za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenju za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta u procesu izrade novog Zakona o zaštiti okoliša/životne sredinekroz:

  1. Pripremu teksta Zakona.
  2. Pripremu uporednog prikaza o usklađenosti sa Direktivama EU i Izjave o usklađenosti.
  3. Pripremu stručnog obrazloženja koje se šalje Zakonodavnoj kancelariji Brčko Distrikta
  4. Analizu svih pristiglih komentara koji su pristigli od strane javnosti u toku javne rasprave i pripremiti za prihvatanje ili odbijanje istih.

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom Odjeljenja za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenje za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta (koje će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata) kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima Odjeljenja za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi propisa, Odjeljenje za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta će nominirati svoje predstavnike koji će biti aktivni član Radne grupe i sudjelovati u ovom procesu.

U okviru ovog angažmana predviđene su i potencijalne terenske posjete Odjeljenju za za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta, prema potrebi.  Takođe, ovaj angažman će uključivati ​​redovine sastanke za savjetovanje / pojašnjenje s ostalim ekspertima/članovima tima i članovima Radne grupe za izradu gore navedenog propisa.

 

Poziv možete preuzeti  OVDJE

 

01.07.2021. godine