POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za pružanje tehničke asistencije u FBiH (REC – 011/2021)

Udruženje Resursni centar za okoliš implementira projekat “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša” koji finansijski podržava Švedska. Projekat ima za cilj pružiti novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite okoliša, sa ciljem podrške jačanju kapaciteta „grasroot“ organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za provedbu i praćenje politika zaštite okoliša (vezanih uz okolišne dozvole, PUO i SPUO) na svim administrativnim nivoima. Tehnička i expertna podrška bit će pružena nadležnim institucijama u cilju poboljšanja pravnog okvira razvojem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i pravilnika čime će postotak transpozicije relevantnih EU direktiva (kao što su: EIA, SEA, IED, SEVESO, ekološki zločini, buka) u nacionalno zakonodavstvo biti povećan u skladu s EAS BiH i ESAP 2030 BiH+. Aktivna suradnja bit će ostvarena sa nacionalnim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u pogledu razvoja i primjene zakonodavstva EU-a u prevenciji krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša.

 

Predmet nabavke:
Pružanje konsultanstskih usluga za pružanje tehničke asistencije Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za izradu, reviziju, adaptiranje i finaliziranje podzakonskih propisa u Federaciji BiH kako slijedi:

 • Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš (EIA) i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš
 • Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu
 • Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera (SEVESO)
 • Uredba o strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SEA)
 • Pravilnik o sadržaju Studije uticaja na okoliš (EIA)
 • Uredba o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (ESPOO)
 • Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (PRTR Pravilnik)
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance
 • Pravilniko uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš, načinu i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na okoliš i visini naknade izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš
 • Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš
 • Uredba o informacionom sistemu

 

Očekivani rezultati:

Od konsultanta se očekuje da pruži podršku stručnu podršku Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u procesu izrade i usvajanja gore navedenih propisa kroz:

 1. Pripremu teksta gore navedenih Uredbi i Pravilnika.
 2. Pripremu uporednog prikaza o usklađenosti sa Direktivama EU (EIA, SEA, IED I SEVESO) za gore navedene propise i Izjave o usklađenosti.
 3. Pripremu stručnog obrazloženja koje se šalje Uredu za zakonodavstvo FBiH.
 4. Analizu svih pristiglih komentara koji su pristigli od strane javnosti u toku javne rasprave i pripremiti za prihvatanje ili odbijanje istih.

 

Odabrani eksperti će provoditi ove aktivnosti pod direktnim nadzorom Federalnog ministarstva okoliša i turizma (koje će odobriti i potvrditi kvalitetu rezultata) kako bi realizirali sve aktivnosti navedene u ovom Pozivu za dostavljanje ponuda. Odabrani eksperti radit će u uskoj suradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Da bi se postiglo međusobno razumijevanje i koordinacija aktivnosti na izradi propisa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će nominirati svoje predstavnike koji će biti aktivni član Radne grupe i sudjelovati u ovom procesu.
U okviru ovog angažmana predviđene su i potencijalne terenske posjete Federalnom ministarstvu okoliša i turaizma, prema potrebi. Takođe, ovaj angažman će uključivati redovine sastanke za savjetovanje / pojašnjenje s ostalim ekspertima/članovima tima i članovima Radne grupe za izradu gore navedenih propisa.

 

Pozivamo sve zaintersirane konsultante da se prijave na javni poziv.

 

Svi detalji javnog poziva mogu se pronaći OVDJE

 

01.07.2021. godine