Potpisan Ugovor za implementaciju NEST projekta

Ambasada Švedske sa zadovoljstvom nastavlja uspješnu saradnju sa Resursnim centrom za okoliš (REC) potpisivanjem sporazuma u vezi sa dvogodišnjim projektom “NEST – Poticanje zaštite okoliša učinkovitijim sudjelovanjem civilnog društva u upravljanju okolišem i suzbijanju krvičnih djela u oblasti zaštite okoliša “.

Ovaj projekat, koji će se provoditi u razdoblju 2021. – 2023., ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti zaštite okoliša i pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama za zaštitu okoliša u provedbi EU direktiva i ključnih reformi u zemlji u području zaštite okoliša.

Preciznije, projekat će podržati jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima koji se tiču zaštite okoliša, a koji se odnose na praćenje i provedbu politika povezanih sa okolišnim dozvolama, procjenama uticaja na okoliš (EIA) i strateškim okolišnim procjenama (SEA) – što je zahtijevano smjernicama EU – na svim administrativnim nivoima.

Tehnička i stručna podrška bit će pružena za oba entitetska ministarstva okoliša i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kako bi im se pomoglo da poboljšaju pravni okvir razvijanjem i usvajanjem novih zakona, podzakonskih akata i propisa. To će rezultirati povećanjem postotka usvojenih zakona, podzakonskih akata i propisa kao nacionalnog zakonodavstva. Ovim projektom će se uspostaviti aktivna saradnja sa domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama i organizacijama u vezi sa razvojem i provedbom zakonodavstva EU u prevenciji kaznenih djela iz oblasti okoliša.

U ime ambasade Švedske sporazum je potpisao g. Torgny Svenungsson, direktor razvojne saradnje, a u ime Resursnog centra za okoliš (REC) gđa Lejla Šuman, direktorica.

30.06.2021. godine.