Održana radionica na temu “Smanjenje (štetnih) emisija implementacijom Direktive o industrijskim emisijama i integrisanim E-PRTR i LCP izvještavanjem

U okviru projekta „Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji” koji finansira Njemačka agencija za zaštitu okoliša u Sarajevu je 4-5 Jula organizirana Radionica na temu “Smanjenje (štetnih) emisija implementacijom Direktive o industrijskim emisijama i integrisanim E-PRTR i LCP izvještavanjem” . Radionica je organizirana od strane REC BiH u partnerstvu sa Participatio LTD  za šire interesne strane i imala je za cilj:

  • Pružiti pregled zakonskih zahtjeva i implementacije Direktive o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU, IED) i E-PRTR & LCP integrisanog izvještavanja EU, te njihove međusobne povezanosti u Evropi i Bosni i Hercegovini
  • Ocijeniti dostignuća, identifikovati trenutne poteškoće i dalje potrebe u vezi sa implementacijom E-PRTR-a u Bosni i Hercegovini, uključujući ulogu vlasti, operatera i nevladinih organizacija u ovom procesu;
  • Razgovarati o narednim koracima u vezi sa radom i unapređenjem PRTR-a, sa nadležnim organima i glavnim zainteresovanim stranama.

Radionica je poslužila kao platforma za prezentaciju realiziranih aktivnosti na uspostavi PRTR registra u BiH na svim nivoima. Tokom sastanka diskutovano je o brojnim pitanjima, trenutnom stanju, predstavljena su iskustva iz Republike Srbije na uspostavi registra i moguća IT rješenja za BiH. Poseban dio sastanka bio je posvećen diskusiji i aktivnostima za podršku ratifikacji PRTR Protokola u BiH. Radionica je završena sa jedinstvenim stavovima i zaključcima o daljem toku aktivnosti ovog važnog projekta.