Održan trening za okolišne inspektore, sudije i tužioce

U Sarajevu je u periodu 08.-09. Februara 2024. godine održan trening za ekološke inspektore, sudije i tužioce iz Bosne i Hercegovine kako bi ojačali svoje kapacitete o procesuiranju krivičnih djela protiv okoliša kao i izmjenama nove Direktive o krivičnim djelima protiv okoliša kako bi se osigurala bolja provedba okolišnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.
Radionicu je organizirao Resursni centar za okoliš (REC) u partnerstvu sa: Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, Centrom za edukaciju sudaca i tužilaca RS-a, Forumom sudaca Europske unije za okoliš (EUFJE), Evropskom mrežom tužitelja za okoliš (ENPE), tužilaštva Republike Srbije i inspektorata za okoliš iz Slovenije i Sjeverne Makedonije.
Ekološki zločin je četvrta najveća kriminalna aktivnost u svijetu i na globalnoj razini bilježi progresivno pogoršanje situacije, što je iskazano u brojnim izvještajima mnogih institucija na nivou EU. Sudije i tužioci koji svakodnevno rade na borbi protiv ekološkog kriminala tokom godina uložili su velike napore u provedbu važeće Direktive o krivičnim djelima protiv okoliša (Direktiva2008/99/EZ) I krivičnog zakonodavstva u BiH, ali bilo je previše prepreka u praktičnoj provedbi koje su spriječile kazneno ekološko pravo da bude efikasno. U svim situacijama potrebno je podržati vladavinu zakona i uspostaviti uvjete kako bi se osiguralo pravilno provođenje zakona o zaštiti okoliša od strane sudija i tužilaca na dnevnoj bazi. Ovo je za sada, više nego ikad, ključni izazov.
Ova je aktivnost uključena u projekt NEST s ciljem prenošenja iskustava i povezivanja različitih aktera iz EU-a u borbi protiv ekološkog kriminala i uspostavljanje saveza za razmjenu informacija, proučavanje napretka u procesuiranju sličnih krivičnih slučajeva i širenje dobrih praksi i rezultata.