Održan sastanak sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta

Sa predstavnicima Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove/pododjeljenja za izdavanje lokacijskih uslova i zaštitu okoline Vlade Brčko Distrikta održali smo uvodni sastanak.

Tokom sastanka predstavnici nadležnog odjeljenja su upoznati sa NEST projektom i komponentama koje se odnose na pružanje tehničke podrške institucijama/nadležnim ministarstvima u procesu donošenja novih zakona i podzakonskih akata iz oblasti okoliša. Razgovarali smo o situaciji i procesima koji se odnose na izradu i usvajanje novog Zakona o zaštiti okoliša Brčko Distrikta, te potrebama za asistenciju koje se odnose na predstojeću zajedničku saradnju. Konačni cilj je da se donesu propisi koji će biti razumljivi, primjenjivi i koji će biti usklađeni sa EU direktivama.

09.09.2021. godine