Održan sastanak Focal Pointa i Radne grupe u okviru PRTR projekta

Sastanak Focal Pointa i Radne grupe u okviru projekta „Poboljšanje registara ispuštanja i prijenosa zagađujućih materija (PRTR) u zemljama zapadnog Balkana i Republici Moldaviji” koji finansira Njemačka agencija za zaštitu okoliša održan je u Banja Luci.

Pokrenute su aktivnosti na uspostavi PRTR registra u BiH na svim nivoima i aktivnosti na izradi podzakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Tokom sastanka diskutovano je o brojnim pitanjima, trenutnom stanju, predstavljena su iskustva iz Republike Srbije na uspostavi registra i moguća IT rješenja za BiH. Poseban dio sastanka bio je posvećen diskusiji i aktivnostima podršku ratifikacji PRTR Protokola.

Sastanak je završen sa jedinstvenim stavovima i zaključcima o daljem toku aktivnosti ovog važnog projekta.