Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima entitetskih ministarstava i sastanci radnih grupa za izradu propisa u Republici Srpskoj u okviru NEST projekta

U Banja Luci su, u periodu 27-29 januara održani sastanci u okviru NEST projekta koji finansira Švedska.

 

Sastanak predstavnika entitetskih ministarstava organiziran je sa ciljem diskusije o stepenu ujednačenosti i harmoniziranosti entitetskih propisa međusobno i sa Direktivama EU (EIA, SEA, IED i SEWESO). Osim usklađivanja sa propisima EU jednako je važna harmonizacija propisa između entiteta i Brčko distrikta.

 

Drugi sastanak koji je organiziran bio je sastanak radne grupe za izradu propisa u Republici Srpskoj. Razmatrali smo napredak u realizaciji trenutnih aktivnosti, diskutovano je o mogućim opcijama u procesima koje slijede i iskustvima koja mogu koristiti za planove narednih projekata i inicijativa. U okviru aktivnosti koje su vezane za izradu Pravilnika o buci naglašeno je da treba biti obazriv kada je buka u pitanju, posebno sa tehničkog aspekta, kako bi Pravilnik bio usklađen sa situacijom na terenu (vezano i za akreditacije i mjerenja po pitanju monitoringa buke). Pričali smo o realiziranim aktivnostima na izradi Zakona o zaštite prirode,  diskutovali o Zakonu o zaštiti prirode u FBiH, o sličnostima i razlikama, prednostima i nedostacima, te stepenu realizacije i usaglašenosti propisa u RS i u FBiH. Naglašena je i dobra saradnja između entiteta i opredjeljenje za kordinirani rad po pitanju harmonizacija propisa u entitetima.

 

Sastanci su završeni veoma uspješno uz zajedničko opredjeljenje za kreiranje boljeg pravnog okvira za zaštitu okoliša/životne sredine u BiH na svim nivoima.

 

Zahvaljujemo Vladi Švedske za podršku u ovim važnim reformama okolišnog zakonodavstva u BiH.