Izrada planova upravljanja otpadom u tri kantona/županije u FBiH

Plan upravljanja otpadom je provedbeni planski dokument kojim se uređuju uvjeti za planiranje upravljanja otpadom na području županija/kantona i općina u njihovom sastavu. Izrada plana upravljanja otpadom je zakonska obaveza županija/kantona, koji istovremeno odražava složenost aktivnosti upravljanja otpadom, te predstavlja instrument oko kojeg se trebaju složiti svi relevantni nadležni organi u općinama i na osnovu kojeg će se planirati aktivnosti i ulaganja u sektoru upravljanja otpadom.

 

Opći cilj projekta je  izraditi dokument Plan upravljanja otpadom u tri kantona/županije: Hercegovačko-neretvanski Kanton, Posavska Županija i Zapadnohercegovačka Županija.

 

Specifični ciljevi projekta:

Izrađen dokument Plana upravljanja otpadom u tri kantona/županije kao osnov sa stvaranje tehničkih preduvjeta za početak uvođenja adekvatnog sistema upravljanja otpadom na tom području, zasnovanog na principima integralnog upravljanja otpadom. Plan treba biti temeljen na načelima održivog razvoja i to na principima:

 • Preventivnog djelovanja na nastajanje otpada,
 • Sakupljanja i razvrstavanja nastalog otpada,
 • Vrjednovanja otpada (ponovno korištenje i reciklaža),
 • Sigurnog odlaganja otpada.

 

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u četiri projektne faze i obuhvataju:

I PRIPREMNE AKTIVNOSTI

 • Uspostava organizacione strukture
 • Uvodni sastanci

II PROCJENA STANJA

 • Analiza pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za upravljanje otpadom
 • Analiza proizvođača i vrsta otpada i trenutnih i budućih količina otpada
 • Analiza stanja i potreba za infrastrukturom
 • Informiranje javnosti
 • Izrada dokumenta o trenutnom stanju u oblasti otpada sa specifikacijom problema

 

III PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI

 • Definiranje ciljeva upravljanja otpadom
 • Izrada programa mjera i aktivnosti
 • Analiza rizika za implementaciju
 • Razrada prioritetnih projekata
 • Izrada koncepta monitoringa implementacije

 

IV PRIPREMA PLANA

 • Priprema nacrta Plana upravljanja otpadom
 • Priprema konačne verzije Plana upravljanja otpadom i njegovo usvajanje

Rezultati projekta:

 • Izvršena procjena stanja i potreba na području županija/kantona obuhvaćenih projektom
 • Utvrđene vrste, količine, porijeklo i tokovi otpada
 • Izrađena lista prioriteta upravljanja otpadom, plan organizacije sistema upravljanja otpadom i akcioni plan za utvrđene prioritete
 • Ojačano partnerstvo između različitih interesnih grupa i povećano učešće istih u procesu odlučivanja o upravljanju otpadom
 • Javnost informirana i uključena u proces priprema Plana upravljanja otpadom i povećana svijest javnosti o problematici upravljanja otpadom
 • Kvalitetnije upravljanje otpadom
 • Stvorena je osnova za sistematsko i adekvatno unapređenje upravljanja otpadom
 • Izrađeni Planovi upravljanja otpadom za županije/kantone: Hercegovačko-neretvanski Kanton, Posavska Županija i Zapadnohercegovačka Županija.

 

Trajanje projekta: 24 mjeseca (Novembar 2018-Novembar 2020)

Ukupna vrijednost projekta: 90.000,00 KM

Nositelj projekta: REC – Resursni centar za okoliš

Partneri na projektu:

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog Kantona

Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoliša Posavske Županije

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačke Županije

Izvor finansiranja: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH