Izrada Plana Upravljanja Parkom Prirode Blidinje

Prema članu 3. Zakona o zaštiti prirode (Sl. novine FBIH br. 66/13), ciljevi zaštite prirode su, između ostalog, i utvrditi stanje i osigurati praćenje stanja prirodnih vrijednosti te osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava na osnovu kojih se proglašavaju zaštićenima. Prema navedenom Zakonu, javna poduzeća i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima obavljaju djelatnost zaštite, održavanja i promocije zaštićenog područja i druge zaštićene prirodne vrijednosti u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadziru provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju. Javna poduzeća i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima nadziru i način obavljanja dozvoljenih djelatnosti, u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara. Također, isti Zakon navodi i da se upravljanje zaštićenim područjima provodi na osnovu plana upravljanja.

 

Opći cilj projekta je izraditi Plan Upravljanja Parkom Prirode Blidinje koji treba pružiti dugoročnu viziju i strateške smjernice za vođenje i upravljanje Parkom Prirode. Plan ima za cilj da postavi načine i ponudi mehanizme za stvaranje dugoročnog sistema zažtite biodiverziteta i pejzaža, te dodatno, da ponudi sistem upravljanja parkom prirode koji je u skladu sa principima održivog korištenja prirodnih, kulturnih i drugih resursa.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • uključivanje javnosti u izradu dokumenta
 • jačanje suradnje sa nevladinim sektorom i njihovo aktivnos uključivanje u izradu Plana

Aktivnosti projekta:

 • Pripremne aktivnosti
 • Formiranje projektnog
 • Sagledavanje i analiza postojećeg stanja
 • Analiziranje i ocjena realizacije mjera i aktivnosti iz prethodnog plana upravljanja
 • Definiranje problema, ograničnja i prijetnji te pronalaženje mogućih rješenja za bolje upravljanje zaštićenim vrijednostima
 • Izrada Nacrta Plana upravljnaja PP Blidinje sa vizijom, strateškim opredijeljenjima, strateškim ciljevima i akcionim planom
 • Organizacija Javnih rasprava
 • Revizija nacrta i izrada konačnog plana upravljanja
 • Odobrenje finalnog plana upravljanja

Rezultati projekta:

 • Izrađen novi Plan upravljanja Parka prirode Blidinje za period od 10 godina

Trajanje projekta: 16 mjeseci (Avgust 2018 – Decembar 2019)

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 KM

Nositelj projekta: Javno poduzeće Park prirode Blidinje

Partneri na projektu:

REC – Resursni centar za okoliš

Centar za ekologiju, obrazovanje i održivi razvoj CEKOOR

Izvor finansiranja: Federalno ministarstvo okoliša i turizma