Izrada Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana Općine Hadžići

Imajući na umu da se sve općine u Bosni i Hercegovini susreću sa ozbiljnim problemima u oblasti okoliša koji se odražavaju na svakodnevni život stanovnika, rješavanje problema u oblasti okoliša zahtijeva sistematičan pristup i intenzivnu saradnju i razmjenu informacija između interesnih grupa na datom području. Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijen je metod rješavanja okolišnih problema putem izrade i realizacije lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a).

 

LEAP, kao odgovarajući razvojni program za općine pomaže predstavnicima lokalne uprave u fokusiranju aktivnosti i napora koje vode unapređenju trenutnog stanja u oblasti okoliša. Izrada i implementacija LEAP-a je prepoznata kao proces u kojem se jača sposobnost lokalnih vlasti, poslovnog sektora i drugih interesnih grupa u sagledavanju i rješavanju okolišnih problema, te povećava kapacitet za srednjoročno i dugoročno finansijsko planiranje. Konačno, jasno definisana strategija zaštite okoliša stvara osnovu za privlačenje finansijskih sredstava.

Projekt podrške Općini Hadžići u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana ima za cilj pripremiti odgovarajući strateški razvojni program „LEAP dokument“ i njime obuhvatiti procjenu stanja okoliša i okolišnih problema, određivanje prioriteta, te utvrditi aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu unapređenja stanja okoliša i zdravlja ljudi na području općina.

 

Opći cilj projekta je  izraditi LEAP dokument Općine Hadžići. Postizanje primarnog projektnog cilja uključuje izgradnju partnerstva između različitih interesnih grupa (općinskih organa vlasti, privrednih subjekata, javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih institucija, NVO-a i šire javnosti), njihovu saradnju pri određivanju prioriteta i rješavanju okolišnih problema, kao i unapređenju transparentnosti i kvaliteta u procesu donošenja odluka po pitanju okoliša.

 

Specifični ciljevi projekta:

 • Definirati najvažnije prirodne resurse u smislu dugoročnog ekonomskog razvoja na području općine;
 • Ojačati kapacitete lokalne zajednice u upravljanju okolišnim problemima;
 • Politiku okoliša integrirati u sve sektorske politike;
 • Podići nivo svijesti o vrijednosti okoliša i prirodnih resursa;
 • Pojačati učešće javnosti u rješavanju okolišnih  problema;
 • Uspostaviti osnovu za povezivanje sa sličnim programima većih ili manjih administrativnih zajednica;
 • Stvoriti organizacijski preduvjet za aktivno djelovanje na unapređenju i očuvanju okoliša kao bitan segment održivog razvoja;
 • Poboljšati transparentnost i kvalitet u procesu donošenja odluka o okolišu.

 

Aktivnosti projekta:

 • Uspostavljanje organizacijske strukture (projektnog tima) za izradu LEAP-a
 • Organiziranje promotivnog sastanka
 • Organiziranje prve radionice o procesu izrade LEAP-a
 • Procjena stanja okoliša
 • Anketiranje javnosti
 • Izrada vizije zajednice
 • Organiziranje druge radionice – Izrada liste okolišnih problema
 • Organiziranje treće radionice – Rangiranje okolišnih problema i odabir prioriteta
 • Organiziranje četvrte radionice- Izrada akcionog plana
 • Izrada nacrta LEAP dokumenta
 • Priprema konačne verzije dokumenta i usvajanje LEAP dokumenta

Rezultati projekta:

Izrađen i usvojen LEAP dokument Općine Hadžići, kao bazni dokument vizije dugoročnog održivog razvoja koji treba da obezbjedi konkretne kratkoročne i dugoročne aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja okoliša i u smislu institucionalnih reformi i u smislu priznavanja i definiranja osnovnih fundamentalnih smjernica i ciljeva vezanih za dugoročno upravljanje okolišem.

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci (Decembar 2018-Decembar 2020)

Ukupna vrijednost projekta: 18.000,00 KM

Nositelj projekta: REC – Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Općina Hadžići