ELAN – Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša

Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja u poslijeratnom periodu, među kojima se ističe pitanje zaštite okoliša/ životne sredine kao ključno pitanje, čije riješavanje predstavlja veliki izazov.

Analiza trenutnog statusa civilnog sektora u Bosni i Hercegovini pokazala je niz aspekata vezanih za rad organizacija civilnog društva (OCD) kojima je potrebna podrška. Uprkos jačanju kapaciteta OCD u mnogim aspektima posljednjih godina, ostaje hitna potreba za poboljšanjem sposobnosti OCD da utiču na donošenje odluka. Kapaciteti OCD-a da lobiraju za promjenu politika, učestvuju u donošenju odluka i djeluju kao partneri u dijalogu sa vlastima i dalje su slabi. Postoji jasna potreba da se ojačaju organizacije civilnog društva da postanu proaktivniji zagovornici i lobisti za konkretne promjene politike u oblasti okoliša/ životne sredine i da se pozicioniraju kao ključni partneri u dijalogu između vladinog i civilnog sektora.

Opći cilj projekta je  poboljšati upravljanje okolišem u zemlji pružajući podršku organizacijama civilnog društva (OCD) da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša, i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini.

Specifični ciljevi projekta

Ovaj projekat je zasnovan na pet stubova koji će zajednički doprinijeti postizanju cilja:

 • izgradnja kapaciteta,
 • finansijska podrška/ sub-grantiranje,
 • poboljšanje zakonodavstva,
 • umrežavanje i aktivno učešće, te
 • podizanje svijesti.

Implementacija projekta je utemeljena u organizacijama civilnog društva, koje su i partneri i korisnici projekta, – kao “agenti promjena”, koji će provesti aktivnosti i pokrenuti promjene politike i svijesti, ali takođe zavisi od aktivnog učešća medija kao katalizatora za podizanje svijesti.

Različiti alati za izgradnju kapaciteta će se koristiti za obučavanje lidera civilnog društva i jačanje saradnje između OCD, kao i saradnje između vlasti i civilnog društva, kako bi se poboljšao uticaj OCD-a u donošenju odluka o pitanjima okoliša/ životne sredine i održivog razvoja.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti projekta podijeljene su u 6 komponenti:

 • KOMPONENTA 1 – Promotivne aktivnosti
 • KOMPONENTA 2 – Komponenta jačanja kapaciteta okolišnih OCD
 • KOMPONENTA 3 – Grant komponenta (podrške OCD projektima)
 • KOMPONENTA 4 – Komponenta za dijalog i umrežavanje
 • KOMPONENTA 5 – Komponenta za Medije
 • KOMPONENTA 6 – Izrada Plana upravljanja otpadom Republike Srpske

Rezultati projekta:

 • Okolišne OCD koji učestvuju u programu povećali su kapacitete kako bi aktivno uticale na ekološku politiku zemlje.
 • Unaprijeđen regulatorni okvir koji uređuje pitanja PUO (EIA) i SPUO (SEA).
 • Uspostavljena održiva mreža OCD-a sposobnih razumjeti i jasno komunicirati načela i procedure PUO i SPUO, kao i zagovarati njihovu provedbu.
 • Lokalne zajednice i mediji povećali su znanje i svijest za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka i izvještavanju.
 • Institucije za zaštitu okoliša iz Republike Srpske ojačale su kapacitete za planiranje upravljanja otpadom i na taj način omogućile postizanje ekoloških standarda EU i podršku Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja EU.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (Decembar 2017 – Decemabr 2020)

Ukupna vrijednost projekta:  1.457.000 EUR

Nositelj projekta: REC- Resursni centar za okoliš

Izvor finansiranja: Vlada Švedske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)