AIRQ – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša

Jako civilno društvo ključna je komponenta svakog demokratskog sistema i institucije Bosne i Hercegovine trebale bi ih prepoznati i tretirati kao takve. Proces pridruživanja Evropskoj uniji promoviše aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva u donošenju odluka vlade i samom procesu integracije u EU. Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja u poslijeratnom razdoblju, među kojima je ključno pitanje zaštite okoliša, čije rješavanje predstavlja veliki izazov. Uništavanje prirodnih resursa, gubitak biološke raznolikosti i klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju okolišne uvjete potrebne za čovjekovo postojanje i temelje našeg ekonomskog prosperiteta. Svi ovi problemi proizilaze iz pretjerane upotrebe prirodnih resursa, koje se mogu otkloniti samo ako slijedimo načela održivog razvoja pri planiranju upotrebe prirodnih dobara i uspostavljanjem partnerstava na loklanom nivou.

 

Opći cilj projekta je je poboljšati upravljanje okolišem u zemlji kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta OCDa da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša, i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini.

 

Specifični ciljevi projekta:

 1. Uspostavljanje mreže OCDa koja može jasno razumjeti i komunicirati načela i postupke procjene utjecaja na okoliš (EIA) i strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA), kao i zalagati se za njegovu provedbu.
 2. Pokrenuti aktivnosti za poboljšanje i izmjene regulatornog okvira koji regulira procjenu utjecaja na okoliš (EIA) i stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SEA) i procese izdavanja okoišnih dozvola.
 3. Jačati kapacitete okolišnih OCDa kako bi utjecali na kreiranje politika zaštite okoliša u zemlji zadržavajući aktivnu ulogu u praćenju provedbe.
 4. Jačati svijest javnosti o aktivnom sudjelovanju u procesima donošenja odluka

 

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti su podijeljene u tri komponente i obuhvataju:

KOMPONENTA 1-Jačanje kapaciteta

Set od tri treninga:

 • Trening o SEA i EIA i lobiranje i zagovaranje
 • Trening o principima Aarhuske konvencije
 • Trening o istraživačkom novinarstvu u oblasti zaštite okoliša

KOMPONENTA 2 – Dijalog i umrežavanje

 • Analiza pravnog i institucionalnog okvira za EIA I SEA
 • Sastanci u cilju povećanja suradnje s javnim institucijama u vezi s pitanja EIA I SEA
 • Nacionali Forum
 • Priprema mape puta za poboljšanje regulatornog okvira za EIA I SEA

KOMPONENTA  3 – PROMOCIJA I JAČANJE SVIJESTI

 • Kick-off / uvodni sastanak
 • Aktivnosti podizanja javne svijesti

Rezultati projekta:

 • Uspostavljena održiva mreža organizacija civilnog društva koja može jasno razumjeti i komunicirati načela i postupke procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na okoliš (SEA), kao i zalagati se za njezinu provedbu.
 • Okolišne OCD povećale kapacitete vezano za praćenje procesa SEA / EIA i horizontalno zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU i zakonodavstvom BiH
 • Poboljšani regulatorni okvir kojim se uređuje procjena utjecaja na okoliš i utjecaj na okoliš (SEA) kroz doprinos OCD-a
 • Okolišne OCD su aktivno uključeni u zakonodavna i reformska pitanja kao podrška u procesu približavanja EU-u (posebno vezano za poglavlje 27)
 • Okolišne OCD koji sudjeluju u programu uključeni su u promociju regionalnih i EU vrijednosti i inicijativa, na područjima koja se odnose na okoliš i klimatske promjene

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci (Juni 2020-Juni 2021)

Ukupna vrijednost projekta: 49.500,00 KM

Nositelj projekta: Resursni centar za okoliš  – REC

Partneri na projektu:

Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja EKOTIM

Udruženje Centar za ekologiju, obrazovanje i održivi razvoj CEKOOR

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKOPRO

Izvor finansiranja: Centar za promociju civilnog društva – CPCD  kroz projekat „Misli o prirodi!! koji financijski podržava Švedska